Aktualności Aktualności

Dotyczy: Wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu S.270.5.2020

Zn.spr.: S.270.5.2020

 

 

 

Dotyczy: Wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu S.270.5.2020

 

 

            Na podstawie art.92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, nr S.270.5.2020 , pod nazwą „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rajgród w roku 2021” Pakiet nr 1, Pakiet nr 2 oraz Pakiet nr 3, kod CPV: 77200000-2, prowadzonym przez Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rajgród, w trybie przetargu nieograniczonego, za najkorzystniejsze zostały uznane oferty:

  • Dla pakietu nr 1 oferta Konsorcjum Firm Zakład Usług Leśnych Krzysztof Kopyciński, Wojdy 6, 19-206 Raj-gród, DARLAS – Usługi leśne Agnieszka Kopycińska, ul. Warszawska 48. Oferta otrzymała w kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” 40 punktów, w kryterium cena 60 punktów. Łącznie daje to 100 punktów.
  • Dla pakietu nr 2 oferta Konsorcjum Firm Zakład Usług Leśnych Krzysztof Kopyciński, Wojdy 6, 19-206 Raj-gród, DARLAS – Usługi leśne Agnieszka Kopycińska, ul. Warszawska 48. Oferta otrzymała w kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” 40 punktów, w kryterium cena 60 punktów. Łącznie daje to 100 punktów.
  • Dla pakietu nr 3 oferta firma Zakład Usług Leśnych ZATBOR, Zbigniew Chomej, ul. Strażacka 10, 07-217 Zatory. Oferta otrzymała w kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” 40 punktów, w kryterium cena 60 punktów. Łącznie daje to 100 punktów

Żadna oferta nie została odrzucona, żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do podpisania umowy na wykonanie usług leśnych w 2021 roku w terminie zgodnie z art.94, ust. 1 pkt.1 (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r.).

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy, których oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić  formalności określonych w pkt. 15.1 SIWZ.