Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy HCVF i lasy nie objęte zagospodarowaniem

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Rajgród wyznaczyło obszary ochrony ekosystemów reprezentatywnych w ramach krajobrazu (obszary wyłączone z użytkowania) oraz lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) - zatwierdzone przez Dyrektora RDLP w Białymstoku w dniu 06.12.2010 roku, korekta w 2019 i 2020 roku.

Do obszarów wyłączonych z użytkowania zaliczono:

- wydzielenia w istniejących rezerwatach przyrody, objete ochroną bierną;
- tereny podtapiane na skutek działalności bobrów;

- obszary, na których nie jest uzasadnione prowadzenie gospodarki leśnej ze względów przyrodniczych, ekonomicznych i technicznych;

- pozostawione do naturalnego rozkładu fragmenty 5% powierzchni użytkowanych rębnie
  

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa obejmują następujące kategorie obszarów:

1. HCVF 1 - lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych, do których zaliczono:

a)  lasy w rezerwatach przyrody, w których gospodarka podporządkowana jest ochronie przyrody, czyli wszelkie prace prowadzone są zgodnie z Planami ochrony lub zadaniami ochronnymi.

b)ostoje zagrożonych i ginących gatunków – HCVF 1.2 (do tej kategorii zaliczono ostoje orlika krzykliwego, orlika grubodziobego, bociana czarnego, puchacza, bielika, sóweczki, kanii rudej). 
 
2. HCVF 3 - obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy, w podziale na:

a)      ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – HCVF 3.1; do kategorii tych lasów zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory uznane za siedliska priorytetowe tj.: bory i lasy bagienne 91D0-2 (Vaccinio ulginosi-Pinetum) oraz bory i lasy bagienne 91D0-6 (Sphagno squarrosi-Alnetum, Dryopteridi thelypteridis-Betuletum pubescentis); Zmiany w kategorii 3.1 zostały poddane konsultacjom społecznym, które miały miejsce od 24.09.2019 r do 25.10.2019 r. Zmiana zakwalifikowanej powierzchni w kategorii HCVF 3.1 wynika z wykonania opracowania fitosocjologicznego wykonanego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku. Celem prac fitosocjologicznych w Nadleśnictwie Rajgród była weryfikacja i szczegółowa inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 wraz z rozpoznaniem aktualnych i potencjalnych zespołów roślinnych i stopnia ich zniekształceń.

b)      ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze, występujące wielkoobszarowo stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej – HCVF 3.2; do kategorii tych lasów zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tj.: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny,łęgi wierzbowe, topolowe i jesionowe. Zmiany w kategorii 3.2 zostały poddane konsultacjom społecznym, które miały miejsce od 17.03.2020 r do 18.04.2020 r. Zmiana zakwalifikowanej powierzchni w kategorii HCVF 3.2 wynika z wykonania opracowania fitosocjologicznego wykonanego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku. Celem prac fitosocjologicznych w Nadleśnictwie Rajgród była weryfikacja i szczegółowa inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 wraz z rozpoznaniem aktualnych i potencjalnych zespołów roślinnych i stopnia ich zniekształceń.

3. HCVF 4 - lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych, do których zaliczono:

a ) lasy wodochronne – HCVF 4.1. – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej;

b) lasy glebochronne - HCVF 4.2 - zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej;

4. HCVF 6 - lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności; lasy tej kategorii wyznaczono na podstawie wyników konsultacji społecznych. Kategorię tą ustalano w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gminy.