Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • sporządzają plany zalesień gruntów w tym ( PROW);
 • prowadzą systematyczne lustracje lasów podlegających nadzorowi;
 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
 • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach;
 • wydają decyzje administracyjne w pierwszej instancji.

 

W każdy poniedziałek w godz. 7.00 - 13.00 leśniczowie naszego nadleśnictwa przyjmują telefony w  sprawie lasów niepaństwowych:

 • Krzysztof Zemelka – Leśnictwo Bełda
  tel. 661 660 163
 • Krzysztof Andruk – Leśnictwo Ławsk
  tel. 661 660 165
 • Cezary Wasilewski – Leśnictwo Żebry
  tel. 661 660 176
 • Lech Zarzecki – Leśnictwo Przechody
  tel. 661 660 157
 • Jarosław Michalski – Leśnictwo Białaszewo
  tel. 661 660 178