O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Rajgród jest jednym z trzydziestu jeden nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borów mieszanych z dominacją sosny. Średni wiek drzewostanów na naszym terenie to 62 lata, a przeciętna zasobność 275 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest to jedna z podstawowych nauk leśnych, opierająca się na podstawach ekologii, biologii, klimatologii oraz gleboznastwa. W praktyce zajmuje się wszystkimi etapami życia lasu od zebrania nasion, wyhodowania z nich sadzonek poprzez posadzenie, pielęgnowanie aż do wprowadzenia kolejnego pokolenia.

Ochrona lasu

Stan zdrowotny lasów Nadleśnictwa Rajgród wynika z zaszłości historycznych.

Użytkowanie lasu

Podstawowym celem trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest zachowanie ekosystemu leśnego możliwie różnorodnego biologicznie oraz zapewnienie równowagi między wszystkimi funkcjami lasu.

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego obiektu, na okres 10 lat, zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Po wykonaniu plan zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Rajgród informuje, iż prowadzi gospodarkę leśną zgodną z zasadami FSC oraz PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.