Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego obiektu, na okres 10 lat, zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Po wykonaniu plan zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska.

W trakcie sporządzania planu dokonuje się inwentaryzacji zasobów przyrodniczych t.j. drzewostanów z całym bogactwem wnętrza lasu, począwszy od rozpoznania gleb, ich żyzności, wszystkich warstw roślinnych w lesie t.j runa, podszytu, podrostu, wreszcie pomiaru elementów poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach. Z zebranych w trakcie prac terenowych informacji sporządza się odpowiednie dokumenty jak opisy taksacyjne lasu, szereg rejestrów , tabel, map, które służą uzasadnieniu projektowanych wskazań gospodarczych.
Ważną częścią Planu jest Program Ochrony Przyrody zawierający inwentaryzację walorów przyrodniczych oraz historyczno – kulturowych terenów w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. W programie opisane zostały ponadto zagrożenia ze strony różnych czynników mogących mieć wpływ na środowisko przyrodnicze.
Aktualny Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rajgród został sporządzony na okres 01.01.2020 – 31.12.2029.
Wykonawcą planu jak również Prognozy Oddziaływania na Środowisko planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Rajgród było Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział Białystok.