Wydawca treści Wydawca treści

Użytek ekologiczny

Powołany Rozporządzeniem nr 55/05 Wojewody Podlaskiego 24 maja 2005 r. o łącznej pow. 62,03 ha, w tym 13,09 ha jeziorko Ślepak.

Szczególnym celem jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemu torfowiska przejściowego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i ptaków.
 
Na terenie użytku ekologicznego zabrania się:
1.      niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru,
2.      wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
3.      uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4.      dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
5.      likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,
6.      wylewania gnojownicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych grutów rolnych,
7.      zmiany sposobu użytkowania ziemi,
8.      wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości,
9.      umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych,

10.umieszczania tablic reklamowych.