Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Rajgród znajdują się trzy rezerwaty: Czapliniec Bełda, Ławski Las I, Ławski Las II

Użytek ekologiczny "Ślepe Jezioro Okoniówek"

Powołany Rozporządzeniem nr 55/05 Wojewody Podlaskiego 24 maja 2005 r. o łącznej pow. 62,03 ha, w tym 13,09 ha jeziorko Ślepak.

Obszary Natura 2000

Teren Nadleśnictwa Rajgród wchodzi w skład dwóch obszarów Natura 2000: Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Biebrzańska”, Specjalnego Obszaru Ochrony „Dolina Biebrzy”.

Obszar chronionego krajobrazu "Pojezierze Rajgrodzkie"

Powołany Uchwałą nr XII/91/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. o łącznej pow. 14 928,07 ha. Powstał z połączenia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Rajgrodzkie" oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Rajgrodzkiego.

Otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Park Narodowy utworzono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 roku w sprawie utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. nr86 poz. 399).